EkoSpark.com

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Rečnik pojmova

Rečnik pojmova predstavlja spisak termina koji se najčešće koriste u oblasti zaštite životne sredine. Svrha rečnika je da doprinese boljem razumevanju reči i termina  u pomenutoj oblasti . Za termine su u rečniku date kompletne definicije preuzete iz Zakona o zaštiti životne sredine ( Sl. glasnik RS  br.135/2004 ).

Pojam

Objašnjenje

životna sredina

skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji složeni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život (eng. environment)

kvalitet životne sredine

stanje životne sredine koje se iskazuje fizičkim, hemijskim, biološkim, estetskim i drugim indikatorima (eng. environmental quality)

prirodne vrednosti

prirodna bogatstva koje čine: vazduh, voda, zemljište, šume, geološki resursi, biljni i životinjski svet (eng. natural resources)

zaštićeno prirodno dobro

očuvani deo prirode posebnih vrednosti i odlika (geodiverziteta, biodiverziteta, predela, pejzaža i dr. (eng. natural protected area)

javno prirodno dobro

uređeni ili neuređeni deo prirodnih bogatstva, odnosno vazduha, vodnih dobara, priobalja, podzemnih dobara, šumskih dobara, predela ili prostora, jednako dostupan svima (eng. public natural area)

geodiverzitet

geološka raznovrsnost je prisustvo ili rasprostranjenost raznovrsnih elemenata i oblika geološke građe, geoloških struktura i procesa, geohronoloških jedinica, stena i minerala različitog sastava i načina postanka i raznovrsnih paleoekosistema menjanih u prostoru pod uticajima unutrašnjih i spoljašnjih geodinamimčkih činilaca tokom geološkog vremena (eng. geodiversity)  

biodiverzitet

biološka raznovrsnost jeste raznovrsnost organizama u okviru vrste, među vrstama i među ekosistemima i obuhvata ukupnu raznovrsnost gena, vrsta i ekosistema na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou (eng. biodiversity)

katastar zagađivača

registar sistematizovanih informacija i podataka o zagađivačima medijuma životne sredine sa podacima o njihovoj lokaciji, proizvodnim procesima, karakteristikama, materijalnim bilansima na ulazima i izlazima sirovina, poluproizvoda i proizvoda, postrojenjima za prečišćavanje, tokovima otpada i zagađujućih materija i mestu njihovog ispuštanja, tretmana i odlaganja (eng.

aktivnost koja utiče na životnu sredinu

svaki zahvat (stalni ili privremeni) kojim se menjaju i/ili mogu promeniti stanja i uslovi u životnoj sredini, a odnosi se na : korišćenje resursa i prirodnih dobara; procese proizvodnje i prometa; distribuciju i upotrebu materijala; ispuštanje (emisiju) zagađujućih materija u vodu, vazduh ili zemljište; upravljanje otpadom i otpadnim vodama, hemikalijama i štetnim materijama; buku i vibracije; jonizujuće i nejonizujuće zračenje; udese

postrojenje

stacionarna tehnička jedinica  u kojoj se izvodi jedna ili više aktivnosti koje su utvrđene posebnim propisom i za čiji rad se izdaje dozvola, kao i svaka druga aktivnostkod koje postoji tehnička povezanost sa aktivnostima koje se izvode na tom mestu i koja može proizvesti emisije i zagađenja 

zagađivanje životne sredine

unošenje zagađujućih materija ili energije u životnu sredinu, izazvano ljudskim delatnostima  ili prirodnim procesima koje ili može imati štetne posledice na kvalitet životne sredine i zdravlja ljudi (eng. environmental pollution)

kapacitet životne sredine

sposobnost životne sredine da prihvati određenu količinu zagađujućih materija po jedinici vremena  i prostora tako da ne nastupi nepovratna šteta u životnoj sredini

ugrožena životne sredina

određeni deo prostora gde zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine 

zagađivač

pravno ili fizičko lice koje svojom aktivnošću ili neaktivnošću zagađuje životnu sredinu (eng. pollutant)

zagađujuće materije

materije čije ispuštanje u životnu sredinu utiče ili može uticati na njen prirodni sastav, osobine i integritet (eng. hazardous substances)

opterećenje životne sredine

pojedinačni ili zbirni uticaj aktivnosti na životnu sredinu koje se može izraziti kao ukupno (više srodnih komponenti, zajedničko (više raznorodnih komponenti), dozvoljeno ( u okviru graničnih vrednosti) i prekomerno (preko dozvoljenih vrednosti) opterećenje

degradacija životne sredine

proces narušavanja kvaliteta životne sredine koji nastaje prirodnom ili ljudskom aktivnošću ili je posledica nepreduzimanja mera radi otklanjanja uzroka  narušavanja kvaliteta ili štete po životnu sredinu, prirodne ili radom stvorene vrednosti (eng. degradation of environment)

 emisija

ispuštanje zagađujućih materija ili energije  iz individualnih  i /ili difuznih izvora u životnu sredinu  i njene medijume (eng. emission)

 imisija

 koncentracija zagađujućih materija  i nivo energije  u životnoj sredini  kojom se izražava kvalitet životne sredine u određenom vremenu i prostoru (eng. immission)

 otpad

svaki predmet ili supstanca, kategorisan pream utvrđenoj  klasifikaciji otpada sa kojim  vlasnik postupa ili ima obavezu da postupa, odnosno upravlja (eng. waste)

opasne materije

hemikalije i druge materije  koje imaju štetne i opasne karakteristike (eng.hazardous pollutant)

najbolje dostupne tenike

predstavljaju najefektivnije i najnaprednije faze u razvoju određenih aktivnosti i način njihovog obavljanja koji omogućava pogodniju primenu  određenih tehnika za zadovoljavanje graničnih vrednosti emisija koje su projektovane tako da spreče ili gde to nije izvodljivo, smanje emisije i uticaj na životnu sredinu  u celini (eng. best available technics)

 rizik

određeni nivo verovatnoće  da neka aktivnost, direktno ili indirektno, izazove opasnost  po životnu sredinu, život i zdravlje ljudi (eng. risk)

 udes

iznenadni i nekontrolisani događaj ili niz događaja, koji nastaje nekontrolisanim oslobađanjem, izlivanjem ili rasipanjem opasnih materija pri proizvodnji, prometu, upotrebi, prevozu, preradi, skladištenju, odlaganju ili dugotrajnom neadekvatnom čuvanju. Ovaj izraz ne obuhvata: vojna postrojenja; nuklearne udese; genetički modifikovane organizme; transport organskih materija cevovodima, uključujući i pumpne stanice; udese pri istraživanju  i eksploataciji mineralnih sirovina , oštećenja brana , sa izuzetkom posledica  industrijskih udesa  prouzrokovanim takvim oštećenjem

 sanacija/remedijacija

proces preduzimanja mera za zaustavljanje zagađenja  i dalje degradacije životne sredine do nivoa koji je bezbedan  za buduće korišćenje lokacije uključujući uređejne prostora, revitalizaciju i rekultivaciju (eng. remediation)

 javnost

jedno ili više fizičkih ili pravnih lica, njihova udruženja, organizacije ili grupe

(eng. public)

» Dodatni LINKOVI :

      Donosi li Visoka Tehnologija Nesreću

      Devijantne Pojave U Primeni Kjoto Protokola

      Okviri Direktive O Vodama Evropske Unije

      Lokalni Ekološki Akcioni Plan – L.E.A.P

      Na Putu Održivog Razvoja

      Rio de Žaneiro 1992. godine. (Agenda 21, Lokal Agenda 21)

 

EkoSpark.com

 
     

 

 

| Copyright EkoSpark © 2008 All Rights Reserved |

| webmaster : DELFIN-DIZAJN |